Uw privacy in veilige handen

Huisman Warmtetechniek B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex-) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Huisman Warmtetechniek B.V. houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Huisman Warmtetechniek B.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep. Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: ‘Wij’ of ‘Ons’) worden privacygevoelige gegevens (hierna: ‘Persoonsgegevens’ of ‘Gegevens’) verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Zoals bijvoorbeeld het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch en is voor de gegevensverwerkingen binnen de E.ON groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy verklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals van onze Service Partners. Als u klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we u om hun privacyverklaring te lezen.

2. Wanneer leggen wij uw gegevens vast?
Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoop/communicatiekanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, of bij vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

3. Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:
Naam, adres, postcode en woonplaats
Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens

Vaak gebruiken we maar een paar van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. ‘Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken’).

4. Zo komen we aan uw gegevens
We vragen uw gegevens op het moment dat u een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaalt u zelf of u gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf invult op de website. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat u gebruik kunt maken van deze diensten.

Zo wordt uw naam, adres en woonplaats gebruikt als u klant wilt worden.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze installatie- en/of servicediensten vragen wij u om persoonsgegevens en gegevens over energieverbruik toestellen en daaraan gekoppelde installaties te verstrekken.

5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat wettelijk vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

Installatie- en servicediensten
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, (bij) u te informeren over de dienst of om u een beter dienst aan te bieden:
– Plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan de dienst
– Verzamelen van technische informatie over onderhoud, storingen, storingsfrequenties en reparaties aan toestellen op merkniveau
– Ondersteunen van technische informatie m.b.v. foto’s van toestellen, toestel- en installatiedelen, opstellingsruimtes en bouwkundige constructies
– Beheren van overeenkomsten en garantieverplichtingen

6. Grondslagen voor de verwerking van uw gegevens
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is.

We mailen u als klant van Huisman Warmtetechniek B.V. op het emailadres dat u hebt opgegeven voor:
Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Wij onderscheiden 3 soorten cookies:

7. Bewaren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

8. Beveiliging
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

9. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

10. Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kan u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Dit doet u door te e-mailen naar KV@energiewacht.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 9 augustus 2022.

11. Vragen
Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.